Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid:

a. Elke rechtsbetrekking tussen ons; genoemd Inspectie & adviesbureau DS; gevestigd aan de kromme zandweg 101 in Rotterdam, en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
b. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
c. Overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
d. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de exclusieve toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
e. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontleden.

 

Artikel 2. offertes:

a. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Alle voor of bij een offerte berekening en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn bevestigd. .
c. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door ons of in onze opdracht zijn vervaardigd blijven ook na het tot stand komen van de overeenkomst ons eigendom en de intellectuele eigendomsrechten daarop blijven bij ons rusten.

Artikel 3. Overeenkomsten

a. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt.
b. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze inspecteurs, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
c. Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4: Annuleringen:

a. Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht, hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaald, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.
b. De in het vorige lid vervatte regeling geldt ook in geval de wederpartij weigert een opdracht welke getekend is niet uit te laten voeren. Alsdan zullen aan de wederpartij tevens de eventuele(extra) kosten als mede een offerte aanvraag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Prijzen:

a. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de uitvoer te voorzien.
b. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
c. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 6: (af)levering:

a. Wij zijn verplicht om de (af)levertijd van de werkzaamheden  zoveel mogelijk in acht te nemen volgens overeenkomst, doch overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.
b. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de (af)levering/werkzaamheden aan het bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van (af)levering/ werkzaamheden geldt het moment waarop de zaken ons bedrijf/magazijn verlaten.
c. Wij zijn gerechtigd om (af)te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 14 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing.


Artikel 7: Leveren onder Eigendomsvoorbehoud:

a. Inspectie & adviesbureau DS blijft eigenaar van alle door haar verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie ter zake de door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.
b. Verbod op zekerheidsoverdracht:
c. De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken.
d. Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken vervreemdt, draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemer meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van onze rechten.
e. Tot aan het tijdstip van betaling is de wederpartij gehouden de zaken op te slaan op een wijze die hen als ons eigendom kenbaar doet zijn, indien wij zulks verlangen.
f. In geval de wederpartij enige verplichting uit een overeenkomst met betrekking tot uit te voeren werk of geleverde zaken jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen en/of het blokkeren van datasystemen.

Artikel 8: Fatale reclametermijn:

a. Wat betreft zichtbare gebreken moeten bij ons schriftelijk worden ingediend, wanneer het betreft (af) leveringen binnen Nederland binnen veertien dagen en wanneer het betreft (af)leveringen buiten Nederland binnen eenentwintig dagen na (af)levering.  betreffende verborgen gebreken moeten ingediend worden binnen veertien dagen (Nederland) respectievelijk eenentwintig dagen (buitenland) na het ontdekken van het verborgen gebrek, met dien verstande dat niet meer.
Mogelijk is indien het verborgen gebrek wordt ontdekt na een tijdsverloop van vier weken c.q. 32 dagen na (af)levering cq oplevering.
b. Eventuele afkeur met betrekking tot de door ons gezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De wederpartij, die binnen deze termijn geen afkeur heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met de factuur.
c. Schades kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn (af)geleverd. In geval van twijfel zal wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is.
d. Indien een schade door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de schade betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.
e. Een schade schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10: Overmacht-(niet-toerekenbare niet-nakoming)

a. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangt.
b. Onder “niet-toerekenbare niet-nakoming  ”wordt in ieder geval begrepen :Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel,transportmoeilijkheden,brand,overheidsmaatregelen,calamiteiten,overheidsmaatregelen,waaronder in ieder geval in-en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet(meer) kunnen nakomen.
c. Indien zich in de situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
d. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
e. Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid:

a. Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoringen en andere onkosten, derving van inkomsten e.e.) schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering van zaken of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van door ons geleverde zaken, door ons gegeven adviezen, door ons verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten, voor de wederpartij en/of derden mochten ontstaan.
b. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden ,zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.
c. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

Artikel 12: Vrijwaring

a. De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake van uitvoering van de overeenkomst(levering, verrichting van werkzaamheden of diensten, advisering etc.) uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.
b. Indien er een eigen lijn in de vorm eigen adviseurs is samengesteld specifiek voor een klant, verplicht deze klant bij beëindiging van de relatie tegen de dan geldende kostprijs over te nemen c.q. af te nemen.

Artikel 13 Zekerheidsstelling, kredietwaardigheid.

a. Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgehad .
b. De wederpartij is verplicht om op de eerste aanvraag onzerzijds zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van haar verplichtingen ter zake van door ons uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door ons gewenste vorm. Indien de wederpartij hieraan geen gevolg geeft, wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen zij aan ons uit welke hoofde ook verschuldigd is, ineens opeisbaar.

Artikel 14: Betaling-Betalingstermijn:

a. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling netto-contant-bij aflevering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Elke eerste opdracht/order die een nieuwe klant bij Inspectie & Adviesbureau-DS in verzoek dient, behoort deze klant de 50/50 regel in acht te nemen in dezer vertaald in bij verzoek tot opdracht dient de klant eerst 50% van de totale factuur over te maken gevolgd door 14 dagen na levering de overige 50%.
c. Alle betalingen dienen te geschieden op een door ons aan te wijzen rekening.
d. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
e. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
f. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 30 dagen na factuurdatum; in gebrekenstelling is daartoe niet vereist.

Artikel 15: rente

a. Indien in een langere kredietgeving dan 30 dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.
b. De rente bedraagt een percentage gelijk aan 2% boven de ECB basisrente. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
c. Er geldt een verrekening verbod met dien verstande dat de geleverde goederen altijd zonder enige vorm van verrekening voldaan dienen te worden.

Artikel 16: Kosten

a. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening.
b. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45 bedragen.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18: Bevoegde Rechter:

Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is verband met enige de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

Artikel 19: Deponering


Deze algemene leveringsvoorwaarden zullen direct worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.Rotterdam, 21-07-2019